Papillomavirus on throat. HPV-related throat cancer: Mayo Clinic Radio papiloma y cancer cervicouterino


Ang mga mutation na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga cells na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan.

sarcoma cancer lymph nodes

Risk Factors Cancer pancreas biopsia pa maliwanag kung ano ang sanhi ng mga mutation papillomavirus on throat ito pero kinilala ng mga doktor ang ibat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito. Ito ang mga sumusunod: Paninigarilyo Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga prutas at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral rinse Malimit na pag-inom ng kape Impeksyon ng human papillomavirus HPV Sintomas ng Pagkakaroon ng Throat Cancer Di mawala-walang sore papillomavirus on throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan papillomavirus on throat leeg Pagiging malat Hirap sa paghinga Paraan papillomavirus on throat Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng iyong doktor ay papillomavirus on throat sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na nagmutate, pangkalahatang lagay ng iyong kalusugan at personal na kagustuhan.

papillomavirus on throat

Tatalakayin sa iyo papillomavirus on papillomavirus on throat iyong doktor ang mga benepisyo, panganib papillomavirus on throat tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na gusto mong sumailalim.